VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 50STYLE

I. Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu 50STYLE vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 02642786, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221879 (dále jen „Prodejce“), při provozování Internetového obchodu 50STYLE, dostupného na adrese: https://e50style.cz, a kupujícího při uzavírání kupní smlouvy.

Kupující může kontaktovat Prodejce písemně na korespondenční adrese: MARKETING INVESTMENT GROUP CZECH s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 telefonicky na infolince: 226 258 148
(dále jen „Infolinka“) nebo na emailové adrese: obchod@e50style.cz.

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s využitím služeb Internetového obchodu 50STYLE je Prodejce.

II. Definování pojmů

Pojmy použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu 50STYLE:

Obchodní podmínky: tyto Všeobecné obchodní podmínky Internetového obchodu 50STYLE. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Obchod: Internetový obchod 50STYLE, kde Prodejce nabízí za podmínek určených v Obchodních podmínkách své produkty k prodeji elektronickou cestou.

Produkt: produkt nebo produkty nabízené k prodeji v Obchodě.

Zákazník: spotřebitel nebo podnikatel, jenž provádí nákup v Obchodě.

Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodejcem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel: ten, kdo nevystupuje ve vztahu k Prodejci jako Spotřebitel.

Kupní smlouva: kupní smlouva, jejímž předmětem je koupě Produktu ve smyslu Občanského zákoníku, uzavřená mezi Prodejcem a Zákazníkem v rámci Obchodu. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce.

Účet Zákazníka: účet Zákazníka, který byl registrován v Obchodě. Zákazník se přihlásí na svůj účet pomocí určeného přihlašovacího jména (řetězec znaků, které identifikují Zákazníka mezi ostatními Zákazníky) a hesla (řetězec znaků nezbytný k autentizaci, tj. jednoznačné identifikaci a ověření totožnosti Zákazníka v Obchodě).

Objednávka: objednávka Produktu, učiněná Zákazníkem prostřednictvím komunikace na dálku.

Dopravce: poskytovatel poštovních služeb, který dodává Produkt zakoupený v Obchodě.

Zákon o ochraně spotřebitele: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně osobních údajů: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona o zpracování osobních údajů.

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o některých službách informační společnosti: zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

III. Obecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky dále upravují pravidla využití služeb Obchodu.

Aktuální, jakož i starší Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách Obchodu: https://e50style.cz/obchodni-podminky, kde si je mohou Zákazníci stáhnout v podobě souboru *.pdf, popřípadě vytisknout.

Tyto Obchodní podmínky upravují zejména:
a. Pravidla provádění registrace Zákazníka v rámci Obchodu a založení Účtu Zákazníka,
b. Podmínky a pravidla provádění Objednávek prostřednictvím komunikace na dálku v rámci Obchodu,
c. Pravidla uzavírání Kupních smluv s využitím služeb poskytovaných v rámci Obchodu,
d. Platební a dodací podmínky,
e. Právo na odstoupení od smlouvy,
f. Reklamaci Produktu.

Podmínkou pro využití služeb Obchodu, zejména pro registraci Zákazníka či provedení Objednávky, je nezbytný souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Souhlas s ustanoveními těchto Obchodních podmínek se vyjadřuje prostřednictvím funkce tzv. check-box (zaškrtávací políčko). Bez výše uvedeného souhlasu s těmito Obchodními podmínkami prostřednictvím funkce tzv. check-box (zaškrtávací políčko) nebude Zákazníkovi umožněná registrace nebo provedení Objednávky.

Všechny Produkty nabízené v Obchodě jsou nové, bez skutkových a právních vad, a byly uvedeny na český trh v souladu s platnými právními předpisy.

Prodejce uskutečňuje prodej Produktu prostřednictvím Obchodu s dodáním na území České republiky. Všechny Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Informace o provedené Objednávce a o využívání služeb Obchodu se přeposílají Zákazníkovi na emailovou adresu (pokud byla při Objednávce uvedena) a současně se přikládají v listinné podobě při dodání Produktu včetně daňového dokladu.

IV. Další pravidla využití služeb Obchodu:

Zákazníci mohou využít služeb Obchodu bez registrace a mají také možnost využít služeb Obchodu jako registrovaní Zákazníci. K registraci dojde založením Účtu Zákazníka. Na Účtu Zákazníka jsou shromažďovány osobní údaje a informace o Zákazníkovi, které se týkají jeho objednávek učiněných v Obchodě. Pro registraci Zákazníka a vytvoření Účtu zákazníka je nutné na internetových stránkách Obchodu vybrat možnost Založit účet. Účet je zřízen na dobu neurčitou, po tuto dobu jsou Zákazníkovi poskytovány služby v souvislosti s tímto Účtem. Přístup k Účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem Zákazníka. Zákazníkovi se doporučuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu. Zákazník má právo kdykoliv zrušit svůj Účet, a to formou písemné žádosti Prodejci o zrušení Účtu Zákazníka (emailem nebo na korespondenční adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách). Registrací Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že jeho Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodejce. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí, že Účet Zákazníka může být bez náhrady a informace zrušen také ze strany Prodejce, a to zejména v případě, kdy Zákazník tento účet déle než 2 roky nevyužívá.

Podmínkou provedení objednávky v Obchodě je uvedení osobních údajů Zákazníka, které jsou vyžadovány k uzavření Kupní smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít a splnit, a vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Zákazník může dobrovolně vyjádřit zvláštní souhlas prostřednictvím tzv. funkce check-box (zaškrtávací políčko) se zpracováním jeho osobních údajů a jejich umísťováním ve sběru dat rovněž pro marketingové účely, přičemž v takovém případě dochází ke zpracování emailové adresy, jména a příjmení, případně telefonního čísla a informace o pohlaví Zákazníka v souvislosti s rozlišováním pánského a dámského sortimentu.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Zákazníka jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem, případně marketingových akcí Prodejce, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, s výjimkou potřeb souvisejících s dodáním Produktu či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání) či v rámci speciálních marketingových akcí. Produkty, jakož i marketingové akce, jsou určeny osobám starším 18 let. Prodávající postupuje tak, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Prodejci za účelem splnění Objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou Prodejcem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s Nařízením. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Prodejci za účelem splnění Objednávky, budou zpracovány po dobu, po kterou je Prodejce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Zákazníkem Prodejci za účelem marketingové komunikace, budou zpracovány po dobu trvání zájmu Zákazníka o zasílání obchodních sdělení Prodejce, které lze kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu Zákazníka. Prodejce dále prohlašuje, že Kupní smlouva představuje právní základ pro zpracování osobních údajů Zákazníka poskytnutých v souvislosti s uskutečněním objednávky, a souhlas Zákazníka představuje právní základ pro Zpracování osobních údajů Zákazníka poskytnutých pro účely marketingové komunikace.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, aktualizace, přenos a doplnění, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo na vysvětlení ve smyslu § 21 Zákona o ochraně osobních údajů a odstranění závadného stavu, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Prodejce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů nebo v rozporu s Nařízením. Zákazník má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracování osobních údajů poskytnutých pro účely marketingové komunikace. Zákazník má právo na dočasné nebo trvalé zastavení zpracovávání osobních údajů nebo jejich odstranění s výjimkou případů, (i) kdy je zpracování nezbytné pro plnění uzavřené Kupní smlouvy, resp. vedení Účtu Zákazníka, (ii) kdy je to nezbytné pro obhajobu právních nároků Prodejce nebo (iii) v dalších případech dle ustanovení čl. 17 odst.3 Nařízení, a to formou písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů (emailem nebo na korespondenční adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách).  Další ustanovení týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany se nacházejí v Podmínkách ochrany soukromí Obchodu, dostupných na stránkách: https://e50style.cz/ochrana-soukromi.

Zákazník nese odpovědnost za neuvedení přesných a pravdivých osobních údajů. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci Objednávky a zrušit takovou Objednávku, pokud Zákazník uvedl nepravdivé údaje, nebo v případě, že tyto údaje vyvolávají oprávněná podezření, že nejsou přesné či pravdivé. Zákazník bude následně informován telefonicky nebo na emailovou adresu o důvodech zrušení Objednávky. V takovém případě má Zákazník právo uvést všechny okolnosti, které se vztahují k ověření pravdivosti uvedených údajů. Chybí-li údaje, které by Prodejci umožnily kontaktovat Zákazníka, Prodejce poskytne veškeré nezbytné informace ohledně předmětné Objednávky na požádání ze strany Zákazníka. Prodejce opraví nebo doplní osobní údaje, které nejsou přesné nebo pravdivé, jinak osobní údaje odstraní.

Zákazník nese odpovědnost za všechny transakce, které byly provedeny s využitím jeho přihlašovacího jména a hesla, ledaže informace o přihlašovacím jménu nebo heslu Zákazníka se dostaly do dispozice jiných osob bez zavinění Zákazníka. Prodejce se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, aby přihlašovací jméno a heslo Zákazníka nebylo zpřístupněno třetím osobám. Zákazník se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k předejití zpřístupnění přihlašovacího jména a hesla třetím osobám.

Prodejce nenese odpovědnost za zpřístupnění přihlašovacího jména nebo hesla dalším osobám ze strany Zákazníka. V případě zrušení, změny nebo odstranění emailové adresy uvedené na Účtu Zákazníka, je Zákazník povinen Prodejce o takovém zrušení, změně či odstranění informovat.

Zákazník prohlašuje, že všechny údaje jím uvedené při registraci Účtu Zákazníka a provedení Objednávky jsou pravdivé, úplné a správné. Prodejce není povinen ověřovat jejich pravdivost, úplnost a správnost.

V. Provádění a realizace Objednávek

Prodejce umožňuje uzavření Kupní smlouvy provedením Objednávky Zákazníkem:
Online, prostřednictvím Obchodu, který je dostupný nepřetržitě 7 dní v týdnu. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého Zákazník pro uzavření Kupní smlouvy využívá. Ze strany Prodejce nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.

Pro uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Obchodu je třeba vybrat Produkty jejich přidáním do košíku Obchodu.

Do okamžiku stisknutí tlačítka Objednat má Zákazník možnost opravovat uvedené údaje a měnit rozsah vybraných Produktů.

Po uvedení všech požadovaných údajů Zákazníkem bude zobrazeno shrnutí Objednávky, jež bude obsahovat informace vztahující se především k:
a. Předmětu Objednávky (název, značka, velikost, počet, barva Produktu),
b. Jednotkové a celkové ceně objednaného Produktu, včetně nákladů na dopravu a dalších nákladů (v případě jejich vzniku),
c. Vybrané platební metodě,
d. Způsobu a adrese dodání Produktu.

V případě, že Zákazník uvede ve formulářovém políčku „Poznámka“ nebo v obdobném políčku při vyplňování Objednávky jakýkoli text, tento text se nestává součástí Kupní smlouvy a jeho obsah není pro Prodejce závazný.

Pro odeslání Objednávky je nezbytné stisknutí tlačítka Objednat. Odeslání Objednávky Zákazníkem je považováno za akceptaci Prodejcovy nabídky k uzavření Kupní smlouvy v souladu s obsahem Obchodních podmínek.

Provedení Objednávky Zákazníkem Prodejce neprodleně potvrdí tím, že Zákazník obdrží emailovou zprávu: Objednávka byla registrována. Tato zpráva bude obsahovat potvrzení všech důležitých součástí Objednávky. Není-li Produkt, na který se Objednávka vztahuje, dostupný, Zákazník obdrží emailovou zprávu s informací o nedostupnosti Produktu a rozhodne o způsobu realizace Objednávky (částečná realizace nebo zrušení Objednávky). V ostatních případech dojde k potvrzení Objednávky emailovou zprávou: Objednávka byla přijata k realizaci.

Pouze Objednávky učiněné dle těchto Obchodních podmínek, budou realizované. Objednávka nebude realizována v případě, že:

a. Zákazník uvede nesprávné nebo nepravdivé kontaktní údaje a není možné kontaktovat Zákazníka na telefonním čísle nebo na emailové adrese uvedené v Objednávce;

b. Objednávka je nesprávně provedena;

c. Prodejce z objektivních důvodů uzná, že u Objednávky může dojít k protiprávnímu jednání, čímž se rozumí každá činnost Zákazníka v rámci Obchodu, která není v souladu se zákonem.

d. Zákazník, který zvolil formu úhrady ceny „platba předem na účet Prodejce“, nezaplatí na uvedený účet Prodejce celou kupní cenu Produktu včetně případných nákladů na dopravu a platbu ani ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky Prodejcem v souladu s čl. V. odst. 6 těchto Obchodních podmínek.

e. Zákazník je v prodlení s převzetím dodávaného Produktu ve sjednané době dle čl. VIII. těchto Obchodních podmínek.

  • Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené na základě Objednávky provedené Zákazníkem v případech dle odst. 8 tohoto článku nebo v případě, že se konkrétní Produkt, který je předmětem Kupní smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo je nedostupný. Prodejce bude usilovat, aby byl před odstoupením od Kupní smlouvy Zákazník informován o možných důvodech odstoupení od Kupní smlouvy.

Bude-li v rámci jedné Objednávky nakoupeno více Produktů, mohou být objednané Produkty Zákazníkovi poslány ve více než jedné zásilce. V takovém případě Zákazník nenese další náklady na dodání druhé a další zásilky.

VI. Ceny

Všechny ceny Produktů jsou smluvní, aktuální a platné. Ceny jsou uvedené v českých korunách a jsou konečné, tj. včetně DPH v platné výši, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Zákazník pro získání Produktu zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikaci prostřednictvím prostředků na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Produktu nebo po dobu určenou Prodejcem.

V případě konání slevové akce organizované Prodejcem v Obchodě se slevy nekumulují, nestanoví-li obchodní podmínky slevové akce jinak.

VII. Platební podmínky

Zákazník si může zvolit následující způsoby úhrady za objednané Produkty:
a. Platba předem; platby se provádějí prostřednictvím systémů elektronických plateb, tj.:
i. Bankovním převodem,
ii. Platební kartou,
iii. Jiným z elektronických způsobů platby akceptovatelných Obchodem,
b. Platba v okamžiku převzetí Produktu:
i. V případě dodání Produktu prostřednictvím Dopravce (Objednávka na dobírku) se hradí v hotovosti.

ii. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby předem, bude Objednávka realizována poté, co Prodejce obdrží potvrzení o zaplacení od provozovatele elektronického platebního systému.

  • Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodejce povinen vystavit Zákazníkovi účtenku, přičemž odesláním daňového dokladu se tato povinnost považuje za splněnou. Zároveň je Prodejce povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. Dodací podmínky

Dodání Produktu je omezeno na území České republiky a dodává se na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce.

Prodejce realizuje dodání objednaných Produktů prostřednictvím Dopravce.

Náklady na dodání Produktu jsou uvedeny na internetových stránkách Obchodu v záložce:https://e50style.cz/naklady-za-dopravu a jsou poté vyčísleny během provádění Objednávky.

Dodací lhůta činí 2 až 5 pracovních dnů, počínaje dnem odeslání potvrzení Zákazníkovi o realizaci Objednávky dle čl. V. odst. 6. Obchodních podmínek. Prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby Objednávky přijaté k realizaci v pracovní dny do 13:00 hodin, byly doručeny během dvou pracovních dní. Ve výjimečných případech se doba realizace Objednávky může prodloužit až na 6 pracovních dnů, o této skutečnosti bude Zákazník neprodleně informován.

Zákazníkovi, který obdrží zásilku s objednaným Produktem prostřednictvím Dopravce, se doporučuje ověřit stav zásilky. Bude-li zjištěno zničení nebo neoprávněná manipulace se zásilkou, doporučuje Prodejce sepsat škodní protokol za přítomnosti Dopravce a písemně informovat o této skutečnosti Prodejce.

V případě, že Zákazník nebude zastižen na uvedené adrese pro doručení Produktu, Dopravce se pokusí dodat zásilku s objednaným Produktem ještě dvakrát.

IX. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní.

Lhůta na odstoupení od Kupní smlouvy běží ode dne:
a. Převzetí Produktu,
b. V případě, že je jejím předmětem několik druhů Produktů nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Produktu, nebo
c. Ve kterém třetí osoba určená Spotřebitelem a jiná než Dopravce převzala Produkt.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy písemným odstoupením adresovaným Prodejci na adresu elektronické posty nebo na korespondenční adresu:


          Obchod e50style.cz

           Sklad OlzaLogistic

           ul. Karvinská 1897

           737 01 Český Těšín


(s doporučenou poznámkou v předmětu emailu „Odstoupení od smlouvy“).
Spotřebitel může použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy, která je Přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek. Použití vzoru není povinné. V případě odstoupení Spotřebitele, potvrdí Prodejce Zákazníkovi bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení od smlouvy.

Pro zachování lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy je nutné, aby Spotřebitel odeslal písemné odstoupení dle předchozího odstavce tohoto článku před uplynutím lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy ve výše popsaném postupu, zaniká Kupní smlouva od svého počátku.

Prodejce vrátí všechny platby obdržené od Spotřebitele, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dalších nákladů, které vyplývají ze Spotřebitelem vybraného způsobu dodání v případě jiného než nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání, který Obchod nabízí), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy se Prodejce o odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Spotřebitele dozvěděl.

Prodejce vrátí obdrženou platbu za Produkt na bankovní účet Spotřebitele, nevyjádří-li Spotřebitel souhlas s jiným řešením. Spotřebitel může uvést číslo bankovního účtu, na které Prodejce vrátí finanční prostředky. Spotřebitel nenese žádné další náklady v souvislosti s tímto vrácením platby. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Produkt předá nebo prokáže, že Produkt Prodejci odeslal.

Spotřebitel zašle Prodejci bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Produkt, který od něho obdržel, přičemž Produkt nesmí být poničen či opotřeben. Lhůta bude zachována, pokud Spotřebitel odešle vrácený Produkt před uplynutím 14 denní lhůty na adresu:


           Obchod e50style.cz

           Sklad OlzaLogistic

           ul. Karvinská 1897

           737 01 Český Těšín

             (s doporučenou poznámkou „Odstoupení od smlouvy“).

Spotřebitel hradí přímé náklady spojené s navrácením Produktu v případě odstoupení od Kupní smlouvy (náklady na odeslání Produktu Prodejci) i v případě, kdy tento Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku.

Spotřebitel odpovídá Prodejci za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, jakož i za vzniklou škodu. Nárok na úhradu škody vzniklé na Produktu je Prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

Vedle práva Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku umožňuje Prodejce všem Zákazníkům odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu písemnou formou adresovanou Prodejci ve lhůtě 30 dní za podmínky, že Produkt, na něž se odstoupení od Kupní smlouvy vztahuje, bude kompletní, nesmí být poničen či opotřeben. Zákazník by měl v takovém případě zacházet s Produktem pouze v takovém rozsahu a způsobem, jako při nákupu Produktu v Prodejně 50STYLE (např. Zákazník je oprávněn Produkt pouze vyzkoušet, nikoli jej užívat). Možností odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v tomto odstavci není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku.

Využije-li Zákazník právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dní dle předchozího odstavce tohoto článku, použijí se obdobně ustanovení odst. 2. až 5 a 7 až 10 tohoto článku. Zákazník a Prodejce jsou si povinni navzájem vrátit to, co si vzájemně poskytli. Náklady na odeslání Produktu Prodejci v souvislosti s odstoupením od smlouvy nese Zákazník. Prodejce si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku odeslanou na dobírku. V případě úspěšného odstoupení od smlouvy, za podmínek uvedených v odst. 11 tohoto článku, Prodejce vrácený Produkt přijme a nejpozději do 14 dní od tohoto vrácení Zákazník obdrží částku za tuto Objednávku.

Je-li společně s Produktem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, ať již Zákazníkem nebo Prodejcem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu s Produktem Prodejci vrátit i poskytnutý dárek.

Poukázání případných slevových kupónu Zákazníkovi je jednostranným právním jednáním Prodejce. Pokud Zákazník odstoupí od Kupní smlouvy ohledně Produktu, na jehož úhradu použil zcela nebo zčásti slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Zákazník má právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání Produktu.

X. Reklamace Produktů

V případě reklamace postupuje Prodejce podle následujících ustanoveních tohoto článku a v rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy.

Není-li Produkt při převzetí Zákazníkem ve shodě s Kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u Produktu vada, může Zákazník uplatnit u Prodejce své právo z odpovědnosti za vady Produktu. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti Produktu, která vznikla v době 24 měsíců od převzetí Produktu v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
a. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
b. Případně v delší lhůtě, dohodnou-li se na tom Prodejce se Zákazníkem.
Prodejce přijme reklamaci, jestliže je Produkt řádně vyčištěný, vysušený a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.  Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění, které jsou poskytována zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Zákazníka vyplývající z vadného plnění.

Zákazník by měl uplatnit reklamaci odesláním Produktu na adresu Prodejce:


           Obchod e50style.cz

           Sklad OlzaLogistic

           ul. Karvinská 1897

           737 01 Český Těšín


(s doporučenou poznámkou „reklamace zboží“).

Prodejce doporučuje, aby Zákazník uvedl dostatečné kontaktní údaje (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo).

Zákazník je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný. To znamená, že kromě vytknutí vad doloží i místo, cenu Produktu a dobu zakoupení Produktu prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Lhůta pro uplatnění práva z vad činí 24 měsíců ode dne převzetí Produktu. Reklamaci by měl Zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Pokud jde o vady, které se na věci vyskytnou v době do šesti měsíců od převzetí Produktu Zákazníkem, a současně nejde o vady spočívající v opotřebení Produktu jeho obvyklým užíváním, má se za to, že tyto vady existovaly na Produktu již při převzetí a reklamace bude přijata. V případě vad, které se vyskytnou na Produktu později, bude zapotřebí k rozhodnutí o reklamaci prokázání existence vytýkaných vad ze strany Zákazníka již při předání Produktu. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti Produktu, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může Produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

V případě, že Produkt při jeho převzetí Zákazníkem není ve shodě s Kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Prodejce bezplatně uvedl Produkt do stavu, který Kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou Produktu, nebo je-li výměna Produktu vzhledem k povaze vytýkané vady nepřiměřeným řešením, její opravou nebo výměnou vadné části Produktu. Není-li takový postup možný, nebo je-li řádné užívání Produktu ohroženo v důsledku více vyskytnutých vad nebo jejich opakovaného výskytu, může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu Produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodejce nesjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí v případě, pokud Zákazník před převzetím Produktu o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

Prodejce je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační list) o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. Dále je Prodejce povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním v přiměřené době neutrpí vzhled, funkce a kvalita Produktu, a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady přísluší Prodejci.

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, jejichž výskyt lze považovat za podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Prodejce, a které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby Produkt mohl být řádně užíván.

Produkt, který má vady (vadný nový Produkt nebo Produkt použitý), jež nebrání tomu, aby mohlo být Produktu užíváno k určenému účelu, musí být prodáván jen za nižší cenu. Zákazníka je nutné upozornit, že Produkt má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých Produktů, pro které byla sjednaná nižší cena, Prodejce neodpovídá. Vyskytne-li se u Produktu prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má Zákazník právo Produkt reklamovat, přičemž pokud je ze strany Prodejce nemožné tento vadný nebo použitý Produkt vyměnit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ze zákona v případě použitého Produktu Prodejce ručí za vady Produktu pouze ve lhůtě poloviční, než je zákonná lhůta u nového Produktu. Byla-li cena Produktu snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného Produktu, odpovídá Prodejce za vady takto prodaného Produktu v plném rozsahu.

Postupu dle tohoto článku se při reklamaci mohou dovolávat pouze Spotřebitelé.

S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz, adr.coi.cz.

XI. Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou

Využití služeb Obchodu je možné použitím technického vybavení splňujícího následující minimální požadavky:
a. Prohlížeč Internet Explorer ve verzi 8.0 nebo 7.0 a novější se zapnutým obsluhováním ActiveX, JavaScript, cookies, anebo
b. Prohlížeč Mozilla Firefox ve verzi 3.0 nebo novější se zapnutým obsluhováním appletů Java, JavaScript a cookies, anebo
c. Prohlížeč Google Chrome ve verzi 21.0 nebo novější se zapnutým obsluhováním appletů Java, JavaScript a cookies,

Za účelem zajištění bezpečnosti Zákazníků v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Obchodu, přijímá Prodejce technická a organizační opatření dle případného stupně ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, obzvlášť pak opatření, která slouží ke znemožnění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami.

Zákazník, který využívá služeb Obchodu, se zavazuje zejména: a. dodržovat právní předpisy a vkládat jakýkoliv obsah, kterým by byly porušeny právní předpisy, resp. porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem. Uživatel nesmí dále na internetové stránky Obchodu vkládat komerční sdělení, ani komerční odkazy na přímé či nepřímé konkurenty Prodejce, tj. subjekty jakkoliv poskytující služby organizování odborných akcí či služby s takovým organizováním související, b. využívat Obchod způsobem, který nebude narušovat jeho fungování, především pak použitím vhodného softwaru nebo zařízení, c. vyhýbat se činnostem jako: rozesílání nebo umísťování v rámci Obchodu neobjednané obchodní informace (spam), d. využívat služeb Obchodu způsobem, který nebude zatěžující pro jiné Zákazníky a pro Prodejce, e. využívat služeb Obchodu způsobem shodným s právními předpisy platnými na území České republiky a ustanoveními Obchodních podmínek.

Prodejce přijme opatření, která budou zajišťovat plnou funkčnost Obchodu. Zákazníkovi se doporučuje informovat Prodejce o všech chybách ve fungování Obchodu.

Všechny reklamace, které se týkají provozu Obchodu, může Zákazník nahlásit písemně na korespondenční nebo emailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Při reklamaci je Zákazník povinen uvést jméno a příjmení, korespondenční či emailovou adresu, a také druh a datum chyby ve fungování Obchodu.

Prodejce prověří všechny reklamace dle tohoto článku ve lhůtě do 14 dnů od jejich obdržení a bude informovat Zákazníka o jejich vyřízení na adresu Zákazníka uvedenou v reklamaci.

XII. Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo zavádět a odvolávat nabídky nebo slevové akce a pozměňovat ceny Produktů v Obchodě, aniž by byla dotčena Zákazníkem nabytá práva, včetně podmínek Kupních smluv uzavřených před provedenými změnami.

Prodejce není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Pro případy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, platí obecně závazné platné právní předpisy, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Tyto Obchodní podmínky nevylučují a neomezují žádná Zákazníkova práva, na která má nárok na základě platných právních předpisů. Budou-li ustanovení těchto Obchodních podmínek v rozporu s platnými právními předpisy, zajišťujícími práva Zákazníků, mají přednost tyto právní předpisy.

Prodejce si vyhrazuje možnost pozměnit ze závažných důvodů tyto Obchodní podmínky. K závažným důvodům patří zejména změny obecně závazných platných právních předpisů, organizační změny na straně Prodejce, rozšíření služeb poskytovaných Prodejcem, nemožnost pokračovat v poskytování služeb Prodejcem za dosavadních podmínek. Prodejce bude informovat Zákazníka o novém obsahu Obchodních podmínek elektronicky (na emailovou adresu uvedenou na Účtu Zákazníka nebo během potvrzení obdržení Objednávky na emailovou adresu), nejméně 14 dní před nabytím účinnosti nových Obchodních podmínek. Nebude-li Zákazník souhlasit s obsahem nových Obchodních podmínek, má právo v libovolném okamžiku zrušit svůj Účet prohlášením o odstranění Účtu Zákazníka. Objednávky provedené Zákazníkem přede dnem nabytí platnosti nových Obchodních podmínek budou realizovány na základě dosavadních Obchodních podmínek, přijatých Zákazníkem ke dni provedení Objednávky.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 6. 2018.

Zpět do obchodu